Printer Friendly Version Остале конзуларне услуге @ 18 September 2012 01:32 PM

ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА - СПРОВОДНИЦА

Спроводница је документ који служи за пренос посмртних остатака. Превоз се обавља у пратњи агенције регистроване за погребне услуге било да је у питању урна или ковчег.

Процедура за издавање спроводнице је следећа:

Конзуларно одељење Амбасаде издаје документ Nulla osta на основу кога погребно предузеће прибавља документацију неопходну за издавање спроводнице. За издавање Нулла Осте потребно је доставити: копију пасоша преминуле особе и лекарску потврду о смрти.

За издавање спроводнице неопходно је у Амбасаду донети на увид оригинал следећих докумената:

• Пасош преминуле особе
• Извод из матичне књиге умрлих, на међународном обрасцу, по Бечкој конвенцији
• Извештај лекара о узроку смрти – неопходно је да извештај садржи и напомену да лице није преминуло од заразне болести. Уколико информација да лице није преминуло од заразне болести није наведена у извештају лекара о узроку смрти, неопходно је приложити додатну потврду о томе

• Дозволу за пренос посмртних остатака из иностранства у Србију, издату од стране надлежног органа Републике Италије
• Потврду о обезбеђеном гробном месту у Републици Србији уколико се ради о страном држављанину
• Захтев родбине или погребног предузећа овлашћеног за транспорт посмртних остатака у коме ће, поред осталог, бити наведено којим путем ће се обавити транспорт (гранични прелаз са Србијом, марка и регистарска ознака превозног средства, име и презиме возача, као и место сахрана)

За пренос урне у Републику Србију потребна је и потврда да је извршена кремација.

Уколико ће лице бити сахрањено у некој трећој земљи али се транспорт посмртних остатака обавља преко територије Републике Србије, потребно је прибавити транзитну спроводницу Републике Србије. За издавање транзитне спроводнице потребна су сва горе наведенха документа, као и спроводница државе у којој ће лице бити сахрањено.

УВЕРЕЊЕ О НЕКАЖЊАВАЊУ

Лица која бораве на јурисдикционом подручју Амбасаде Р. Србије у Риму могу преко Амбасаде да прибаве Уверење о некажњавању. Потребно је доставити:

- Попуњен и потписан образац  (MS Wоrd или PDF формат)
- Копију важећег идентификационог документа Р. Србије (пасош/лична карта)

Дописом МУП Р. Србије од 08.08.2019. године обавештени смо да  од 03.06.2019. заинтересоване странке могу преко Eportala www.euprava.gov.rs непосредно наручити Уверење о (не)кажњавању и преузети га у својој подручној полицијској управи.

Овако издата уверења у надлежним полицијским управама ће моћи, уз оверено овлашћење подносиоца захтева, да преузму и трећа лица. Родитељима подносиоца захтева овлашћење није потребно.

ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE

Лица која бораве на јурисдикционом подручју Амбасаде Р. Србије у Риму, посредством Амбасаде могу прибавити изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих (на домаћем или на интернационалном обрасцу) који се воде код матичних служби у Републици Србији, као и уверење о држављанству Републике Србије, уверење о слободном брачном стању и потврду о некажњавању. Прибава наведених документа је могућа само уколико иста није потребно оверити Apostille печатом, јер посредством Амбасаде не постоји могућност надовере докумената печатом APOSTILLE.

ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Опште информације овде  

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном признавању и замени возачких дозвола објављен је у Службеном гласнику РС бр. 5/2023 од 11.09.2023, а на снагу ступа 17. децембра 2023. године.

Споразум поред осталог предвиђа да лице које је пријавило боравак у Италији, српску возачку дозволу може користити најдуже до једне (1) године, након чега је, у складу са одредбама Споразума (чл. 4 ст. 2), може заменити за италијанску без полагања теоријских и практичних испита уколико у тренутку подношења захтева за замену возачке дозволе има пребивалиште у Р. Италији мање од шест година.

Текст Споразума можете наћи на сајту Народне скупштине Р. Србије ОВДЕ
 

СПОРАЗУМ О СОЦИЈАЛНОЈ И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ - ШИРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Социјална заштита

Између Србије и Италије на снази је билатерална Конвенција о социјалном осигурању из 1957. године, која српским држављанима са регулисаним боравком омогућује остваривање права из пензијског, инвалидског и здравственог осигурања. Наведено значи да у области социјалне заштите уживају сва права као и држављани Италије. Имају редовне уплате доприноса, исплате пензије, као и могућност евентуалног коришћења пензије у сопственој земљи (сабирање стажа ради остваривања права на пензију).

ПОМОЋ ПРИТВОРЕНИМ И ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА - ШИРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ОСТАВИНЕ - ШИРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

КОНЗУЛАРНА ПОТВРДА ЗА ДОБИЈАЊЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У Р. ИТАЛИЈИ

За потребе држављана Републике Србије који студирају у Италији и намеравају да аплицирају за стипендије које за стране студенте одобрава Р.Италија, Амбасада Р.Србије у Риму издаје одговарајућу конзуларну потврду. За издавање ове потврде неопходно је донети следеће документе:

1. Путну исправу
2. Потврду предузећа у којима раде родитељи студента о висини годишњих бруто  примања или потврду о незапослености
3. Уверење или потврду надлежног органа о величини куће/стана у коме живе чланови домаћинства студента
4. Оверену изјаву два сведока о члановима који чине породично домаћинство студента
5. Евентуалне друге оверене изјаве и документи којима се може потврдити породична, финансијска, стамбена и социјална ситуација студента

Ова потврда се издаје на италијанском језику.

ЗАБРАНА УЛАСКА У ЕУ

Провера забране уласка у ЕУ односно да ли је за  неко лице и даље на снази забрана уласка у ЕУ се врши лично електронским путем преко SIS2 система, који омогућава државама да размењују податке о осумњиченим лицима који немају право уласка или боравка у ЕУ, о несталим особама и о украденој, проневереној или изгубљеној имовини. 
ЕУ земље забране објављују у European Forum of Official Gazettes, линк: https://op.europa.eu/en/web/forum/italy-oj2 и/или сајту Европске Комисије: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system_en или сајту Безбедносног система за Шенген (Security System of the Schengen Area):  https://www.schengenvisainfo.com/security-system/

Уколико нисте у могућности да утврдите да ли се налазите у систему или уколико утврдите да се налазите у систему и после истека забране, потребно је да се лично обратити канцеларији која је унела податке у систем (полицијској станици у Италији која Вам је изрекла забрану) и/или Централној дирекцији за странце и пограничне полиције (dipps.serv.frontiere@pecps.interno.it).

Уколико је одговор који добијете незадовољавајући, можете се бесплатно жалити Гаранту за заштиту личних података, у оквиру рокова и на начин прописан чланом 77 Правилника  EU 2016/679 и члановима 140-bis и 143 Законика о заштити личних података  на адресу:

Garante per la Priotezione dei Dati Personali – Piazza di Monte Citorio n.121 – 00186 ROMA
PEC: protocollo@pec.gpdp.it
              

ПРЕЛЕТИ- ШИРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ